Systém manažerstva kvality

Víziou našej spoločnosti je poskytovať v oblasti výkonu činnosti stavebného dozoru a inžinierskej činnosti služby najvyššej kvality na trhu, stabilizovať pozíciu spoločnosti na trhu, úspešne sa na ňom presadzovať a zabezpečiť podmienky pre jej ďalší rozvoj. Snahou vrcholového vedenia spoločnosti EUTECH a.s. je reprezentovať náš podnik ako spoločnosť, ktorá venuje trvalú pozornosť kvalite poskytovaných služieb a zabezpečuje ich neustále zlepšovanie v závislosti od požiadaviek svojich zákazníkov. Splnenie požiadaviek zákazníka a trvalý rozvoj je našim najvyšším cieľom.

 

Vychádzajúc z týchto hlavných smerovaní politiky kvality si naša spoločnosť vytýčila nasledovné zásady:

 

  1. Ideme k zákazníkovi, „nie“ zákazník ide k nám. Zákazník dostane to najlepšie, čo poskytujeme. Poskytujeme to, čo zákazník potrebuje.
  2. Vo vzťahu k zákazníkom prezentovať vysokú kvalitu práce a ochotu zabezpečiť požiadavky zákazníka v celom rozsahu. V jednaniach so zákazníkmi preferovať zdvorilosť, solídnosť a korektnosť, spolu s vysokou odbornosťou a dôkladnosťou neustále dbať o spokojnosť našich zákazníkov ako o základný predpoklad nášho dlhodobého úspechu.
  3. Vidieť zákazníka ako zdroj informácií – spätná väzba porovnáva účinok so zámerom.
  4. Udržiavať vysokú úroveň organizácie práce a uplatňovať rovnaké princípy odbornosti, solídnosti, korektnosti a zdvorilosti platné nielen pre zákazníkov, ale aj vo vzťahoch vo vnútri spoločnosti.
  5. Aktívne zapájať všetkých zamestnancov do neustáleho zlepšovania kvality.
  6. Najlacnejšie je odstraňovanie chýb a nezhôd na mieste vzniku, najdrahšie u zákazníka. Dôkladné odstraňovanie chýb predchádza „bezchybovosti“ a nasleduje po odhalení chýb.
  7. Uplatňovať princíp prevencie nad princípom odhaľovania nezhôd.
  8. Vytvoriť organizačné, personálne a predpisové zabezpečenie pre systémové a cieľavedomé plnenie daných úloh.
  9. Spolupracovať len so spoľahlivými subdodávateľmi, ktorí plnia naše požiadavky.

 

 

Manažment EUTECH a.s. sa zaväzuje plniť požiadavky ISO 9001:2008, spracovať, zaviesť a udržiavať účinný systém manažérstva kvality celej spoločnosti, ktorý bude, v súlade s medzinárodne uznávanými normami, sústavne zlepšovaný, pričom spokojnosť zákazníka je prvoradým kritériom pre hodnotenie výslednej vnímanej kvality poskytovaných služieb.

 

 

Ing. Marián Boga

 

 

Certifikát kvality EN ISO 9001:2008

Spoločnosť je držiteľom certifikátu kvality podľa STN EN ISO 9001:2008.

EUTECH a.s.

Posunúť horePosunúť hore