Referencie činnosti a služieb našej spoločnosti

Rakovnica – vodovod

 • Začiatok prác: 10/2010
 • Ukončenie prác: 10/2012
 • Investičné náklady: 1 820 062 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s., Michalovce, EKO SVIP, s.r.o., Sabinov
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Cieľom tohto projektu bolo vybudovať zásobovacie a rozvodné potrubie pre obec Rakovnica, dokončiť vodojemy Rakovnica I a Rakovnica II. Vybudovaním 4954,86 m vodovodnej siete v projektovanej oblasti sa zabezpečil prívod kvalitnej pitnej vody pre obyvateľov obce Rakovnica. Vybudovalo sa zásobovacie potrubie v dĺžke 1081,13 m, prístupová cesta k vodojemom, oplotenie vodojemov. V rámci realizácie výstavby vodojemu Rakovnica I a II boli vykonané stavebné úpravy a bola zabezpečená technológia.

Intenzifikácia ČOV Bardejov

 • Začiatok prác: 05/2011
 • Ukončenie prác: 07/2013
 • Investičné náklady: 16 269 099 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: Združenie CHEMKOSTAV a.s. a EKOSTAV a.s. Michalovce
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru, vedúci člen združenia Bardejov-Inžiniering

Popis:

Hlavným cieľom projektu bola intenzifikácia a rozšírenie čistiarne odpadových vôd Bardejov za účelom splnenia kvalitatívnych a kvantitatívnych požiadaviek platných právnych predpisov s kapacitou 36 518 EO. S tým súviselo rozšírenie stokových sietí a výrazné zvýšenie podielu odkanalizovaných obyvateľov v aglomerácii. Stavba bola realizovaná v rámci areálu jestvujúcej ČOV Bardejov.

Komárany – Nižný Kručov – kanalizácia, vodovod (subdodávka)

 • Začiatok prác: 10/2011
 • Ukončenie prác: 09/2013
 • Investičné náklady: 2 235 684 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: EKO SVIP, s.r.o.
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Výstavba kanalizačnej siete v obciach Komárany a Nižný Kručov v celkovej dĺžke 4402,9 m, z toho výtlačné potrubie o dĺžke 1423,4 m, gravitačné potrubie 2 979,5 m a domové kanalizačné prípojky o dĺžke 1474 m. V rámci výstavby vodovodu v obci Nižný Kručov - zásobný rad o dĺžke 1198,4 m a vodovodné prípojky v počte 55 ks o dĺžke 382,5 m.

Kanalizácia obce Vidiná II. etapa

 • Začiatok prác: 11/2011
 • Ukončenie prác: 11/2013
 • Investičné náklady: 4 742 252,42 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica
 • Zhotoviteľ: ACCORD stavebná kancelária, s.r.o., Banská Bystrica
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Predmetom stavby bolo vybudovanie novej splaškovej kanalizácie, ktorá bude odvádzať splaškové vody z väčšiny rodinných domov a objektov v katastri obce Vidiná. Splašková kanalizácia II. etapa sa napojí na stavebnú časť Kanalizácia obce Vidiná I. etapa, ktorá pokračuje do existujúcej verejnej kanalizácie mesta Lučenec s čistením splaškových vôd v ČOV Lučenec.

Kanalizácia a ČOV Východná

 • Začiatok prác: 12/2010
 • Ukončenie prác: 12/2013
 • Investičné náklady: 11 696 486,83 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r.o.
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Technická pomoc, administratívne práce a stavebný dozor pre výstavbu kanalizácie v obci Východná a v obci Hybe, pre ČOV v obci Hybe. Celková dĺžka kanalizácie 18 033 m, kapacita ČOV 2 250 EO.

Intenzifikácia ČOV, odkanalizovanie a zásobovanie pitnou vodou v Trenčianskom regióne

 • Začiatok prác: 04/2013
 • Ukončenie prác: 12/2015
 • Investičné náklady: 54 737 000 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
 • Zhotoviteľ: skupina dodávateľov COMBIN-ARPROG
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru ako vedúci člen „Inžinierskeho združenia Trenčín“ spoločností EUTECH a.s., DOPRAVOPROJEKT, a.s., Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.

Popis:

Predmet projektu: Dobudovanie, rozšírenie a intenzifikácia 4 jestvujúcich komunálnych ČOV Trenčín, ČOV Nové Mesto nad Váhom, ČOV Trenčianska Teplá, ČOV Trenčianske Stankovce a vybudovanie novej ČOV Ivanovce. Vybudovanie 50 372,2 m gravitačnej kanalizácie, 8 396,3 m výtlačného kanalizačného potrubia, 31 nových čerpacích staníc, 2 ks čerpacích staníc s výmenou technológie, 17 837 m kanalizačných odbočiek.

Posunúť horePosunúť hore