Referencie činnosti a služieb našej spoločnosti

Systém odkanalizovania a čistenia odpadových vôd v meste Humenné a v regióne Horný Zemplín

 • Začiatok prác: 11/2005
 • Ukončenie prác: 12/2009
 • Investičné náklady: 17 534 017,55 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s. Košice
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (červená kniha)

Popis:

Vybudovanie nového kanalizačného systému v štyroch obciach - Lackovce, Kochanovce, Veľopolie a Ľubiša; napojenie existujúceho kanalizačného systému v Udavskom na nový kanalizačný zberač medzi ČOV Humenné a obcou Ľubiša, vrátane všetkých vyššie uvedených obcí s napojením na jednotlivé domy a rekonštrukcia kanalizačného systému štyroch ulíc v meste Humenné. V rámci intenzifikácie ČOV Humenné realizovanie rekonštrukcie a prístavba prevádzkovej budovy, skladového hospodárstvo, ciest a spevnených plôch, spojovacích potrubí, inžinierskych sietí a automatizovaného systému riadenia technologických procesov s centrálnym dispečingom. Stavba bola realizovaná v zmysle zmluvných podmienok FIDIC.

Vranov – Pitná voda a kanalizácia v povodí rieky Tople

 • Začiatok prác: 09/2006
 • Ukončenie prác: 11/2010
 • Investičné náklady: 52 243 448,70 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s. Košice
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru v zmysle zmluvných podmienok FIDIC (červená kniha)

Popis:

Projekt priestorovo pokrýva Vranov a ďalších 16 obcí celkovo so 49 000 obyvateľmi.

Zásobovanie pitnou vodou:

- rekonštrukcia a rozšírenie obecných vodovodných sietí napojených na distribučnú sieť Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. v obciach Vranov – mestská zóna, Vranov – mestská časť Čemerné, Vechec, Davidov a Sačurov, Zámutov a Čaklov, Rudlov a Soľ, Čierne nad Topľou a Skrabské a Bystré.

Kanalizácia a čistenie odpadových vôd:

 • rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej siete vo Vranove, rozšírenie kanalizačnej siete v Čemernom, výstavba kanalizačnej siete vo Vechci, Lomnici a Kamenej Porube a výstavba novej čistiarne odpadových vôd s kapacitou 34 900 EO vo Vranove n. Topľou
 • rozšírenie kanalizačnej siete v Soli, výstavba kanalizačných sietí v Rudlove a Jastrabom nad Topľou a rozšírenie čistiarne odpadových vôd v Soli na kapacitu 2 600 EO
 • rekonštrukcia a rozšírenie kanalizačnej siete v Bystrom, rozšírenie kanalizačnej siete v Hanušovciach, výstavba novej kanalizačnej siete v Hermanovciach a výstavba novej čistiarne odpadových vôd s kapacitou 10 300 EO v Bystrom.
 • rozšírenie kanalizačnej siete v Hencovciach a Vranove (sídlisko v povodí rieky Ondavy) a výstavba novej ČOV s kapacitou 3 400 EO v Hencovciach.

Projekt bol realizovaný v súlade so zmluvnými podmienkami FIDIC.

ČOV a kanalizácia Stakčín - VI. a VII. Etapa

 • Začiatok prác: 03/2010
 • Ukončenie prác: 08/2011
 • Investičné náklady: 1 835 510,37 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Obec Stakčín
 • Zhotoviteľ: Skanska SK a.s., Bratislava
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

V rámci predmetného projektu bola dobudovaná VI. a VII. etapa kanalizácie v obci v nasledujúcom rozsahu:

- VI. etapa - kanalizačná sieť v dĺžke 2 864 m

- VII. etapa - kanalizačná sieť v dĺžke 2 726,3 m; vyústenie odbočiek pre 231 domových prípojok. Taktiež boli realizované 2 čerpacie stanice, určené na prečerpávanie splaškov zo zberačov E a EI.

Žbince, Dúbravka, Hatalov, Vrbnica - kanalizácia a ČOV

 • Začiatok prác: 06/2010
 • Ukončenie prác: 01/2012
 • Investičné náklady: 7 309 540,87 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s. Michalovce
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Vybudovanie kanalizačnej siete o celkovej dĺžke 17 487 m a 742 kanalizačných prípojok v obciach Žbince, Dúbravka, Vrbnica a stavba ČOV v Hatalove. ČOV je mechanicko-biologická s mechanickým predčistením, jemnobublinovou aktiváciou, s nitrifikáciou a denitrifikáciou, s aeróbnou stabilizáciou kalu vrátane mechanického odvodnenia kalu, ktorá čistí splaškové odpadové vody z obcí Dúbravka, Hatalov, Vrbnica a Žbince.

Zemplínske Hámre – kanalizácia (subdodávka)

 • Začiatok prác: 10/2010
 • Ukončenie prác: 03/2012
 • Investičné náklady: 3 448 276 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: GEPSTAV s.r.o., Michalovce
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Vybudovanie kanalizačnej siete o dĺžke 9 567 m a výtlačného potrubia s celkovou dĺžkou 354 m. Taktiež bolo vybudovaných 369 kanalizačných prípojok v celkovej dĺžke 1 250m.

Svidník – Medzianky – prívod vody z vodárenskej nádrže Starina

 • Začiatok prác: 05/2010
 • Ukončenie prác: 08/2012
 • Investičné náklady: 10 912 976,22 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
 • Zhotoviteľ: EKOSTAV a.s., Michalovce, Jozef Greš – GaG Košice
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

V rámci výstavby bolo zrealizované prepojenie vodovodného systému mesta Giraltovce na vodárenskú sústavu z vodárenskej nádrže Starina, vybudovanie skupinového vodovodu Giraltovce – Mestisko – Stropkov v celkovej dĺžke 28 938 m s telemetrickým systémom. Realizáciou aktivít sa vytvorili do budúcnosti predpoklady na napojenie ďalších 31 obcí s počtom 12 160 obyvateľov v okresoch Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Bardejov.

Posunúť horePosunúť hore