Referencie činnosti a služieb našej spoločnosti

Bioplynová stanica Moldava nad Bodvou a Teplovodná prípojka Bioplynová stanica – OST2 Moldava nad Bodvou

 • Začiatok prác: 07/2012
 • Ukončenie prác: 12/2012
 • Investičné náklady: Bioplynová stanica – 977 553,96 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Danubian Biogas s.r.o., Šaľa
 • Zhotoviteľ: Menert spol. s r.o., Šaľa
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

V rámci projektu boli realizované:

Bioplynová stanica - technická budova, fermentor, nádrže na digestát, poistná pochodeň, kanalizačná prípojka a žumpa, transformačná stanica, hnojovica, silážne plato I., II., objekt protipovodňovej aktivity;

Teplovodná prípojka BPS – OST2 – teplovodný rozvod, pretlaky pod komunikáciami, úpravy v odovzdávacej stanici OST2 a plynovej kotolni.

Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba DFN Košice, Tr. SNP č. 1, 040 01 Košice

 • Začiatok prác: 04/2013
 • Ukončenie prác: 03/2015
 • Investičné náklady: 11 513 000 EUR bez DPH,
 • Objednávateľ: Detská fakultná nemocnica Košice
 • Zhotoviteľ: Dúha, a.s. (stavebné práce), Rotaro s.r.o. (zdravotechnická technológia)
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Realizácia nadstavby dvoch podlaží na jednom z monoblokov. Na jednom podlaží budú zriadené 3 operačné sály a na druhé podlažie sa presťahuje Oddelenie detskej chirurgie. Vznikne nemocničná lekáreň, rozšíri sa a zmodernizuje centrálny príjem, vrátane expektačných lôžok. Rozsiahla rekonštrukcia s kompletným novým vnútorným vybavením sa týka dvoch poschodí II. Kliniky detí a dorastu a Oddelenia detskej neurológie. Po ukončení projektu bude nemocnica zateplená, s kompletnou výmenou všetkých okien a vonkajších dverí.

Posunúť horePosunúť hore