Referencie činnosti a služieb našej spoločnosti

Zníženie energetickej náročnosti 18 tried ZŠ s vyučujúcim jazykom slovenským v Moldave nad Bodvou, ul. ČSA 15

 • Začiatok prác: 09/2009
 • Ukončenie prác: 03/2011
 • Investičné náklady: 1 102 618,31 bez DPH,
 • Objednávateľ: mesto Moldava nad Bodvou
 • Zhotoviteľ: Dúha a.s. Prešov
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Rekonštrukčné práce zahŕňali práce a dodávky HSV a PSV v rozsahu:

- zhotovenie vstupných rámp pre imobilných, demontáž starej a zhotovenie novej strešnej konštrukcie, demontáž pôvodných drevených okien a montáž nových plastových okien, zhotovenie novej elektroinštalácie, vnútorné omietky, maľby a nátery interiérových stien, zariaďovacie predmety, kompletné zateplenie vonkajších stien.

Revitalizácia verejného priestranstva obce Čaňa

 • Začiatok prác: 08/2010
 • Ukončenie prác: 04/2011
 • Investičné náklady: 361 292,99 bez DPH,
 • Objednávateľ: obec Čaňa
 • Zhotoviteľ: STRABAG s.r.o.
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Predmetom riešenia projektu je revitalizácia centrálnej časti obce Čaňa a to ulíc Skladná a Letná. Riešenie je rekonštrukcia existujúcich miestnych komunikácií, rekonštrukcia parkovísk, parku a chodníkov pre peších. Odvodnenie komunikácií je riešené pozdĺžnym a priečnym sklonom do existujúcej dažďovej kanalizácie.

Rekonštrukcia centra mesta a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev v Moldave nad Bodvou

 • Začiatok prác: 08/2010
 • Ukončenie prác: 08/2011
 • Investičné náklady: 1 002 497,53 bez DPH,
 • Objednávateľ: mesto Moldava nad Bodvou
 • Zhotoviteľ: Štúdio-21 plus, s.r.o.
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

V rámci tohto projektu boli realizované:

Komunikácie a terénne úpravy, kanalizácia a vodovod, lávky, verejné osvetlenie, výsadba zelene, prvky drobnej architektúry – časť detské ihrisko, časť pergola, časť technologická miestnosť, časť fontána, prekládka NN rozvodov.

Kapacity, ktoré boli získané realizáciou projektu: 99 nových parkovacích miest, 2 nové lávky pre peších ponad rieku Bodva, nové zrekonštruované komunikácie a parkoviská

Odstránenie stavby - štadión VŠA Košice

 • Začiatok prác: 07/2011
 • Ukončenie prác: 10/2011
 • Investičné náklady: 369 989,45 bez DPH,
 • Objednávateľ: Avalta, s.r.o.
 • Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s. Košice
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Cieľom projektu bolo odstránenie stavby - štadión VŠA Košice. V rámci aktivít bolo vykonané: odstránenie asfaltového chodníka, odkopanie valu, rozprestretie a zhutnenie sypaniny v rámci areálu, búranie základov z betónu.

Business Center Moldavská

 • Začiatok prác: 09/2008
 • Ukončenie prác: 09/2013
 • Investičné náklady: 13 328 000 bez DPH,
 • Objednávateľ: Business Center Moldavská a.s. Košice
 • Zhotoviteľ: EKOSTAV a. s.
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Novostavba budovy BCM má 9 NP a 1 PP. Na 1. – 7. podlaží sú kancelárske priestory, na prízemí kuchyňa, reštaurácia, kaviareň. V suteréne sa nachádza podzemná garáž s 33 parkovacími miestami.

Bytový súbor Ždaňa

 • Začiatok prác: 09/2010
 • Ukončenie prác: 07/2012
 • Investičné náklady: 1 300 122,12 bez DPH,
 • Objednávateľ: obec Ždaňa
 • Zhotoviteľ: HOME and STYLE, s. r. o.
 • Služby EUTECH a.s.: činnosť stavebného dozoru

Popis:

Projekt pozostával z dvoch častí:

1. Výstavba nájomného bytového domu s 24 bytovými jednotkami – Stavba je delená na 3 obytné domy so štyrmi podlažiami, ktoré sú radené do radovej zástavby. K obytným domom sú vybudované objekty infraštruktúry: plynová prípojka s regulačnou stanicou, vodomerná šachta a rozvody vody k jednotlivým objektom, NN prípojka, odkanalizovanie objektov – ČOV, terénne úpravy, parkovisko a pešie komunikácie.

2. Výstavba kanalizačnej prípojky a ČOV - stavba pozostáva zo splaškovej kanalizácie prítokovej do ČOV1, ČOV2, ČOV3 a odtokovej splaškovej kanalizácie od ČOV1, ČOV2. Za účelom čistenia splaškových odpadových vôd z 3x8 bytových jednotiek sú vybudované tri celoplastové ČOV.

Posunúť horePosunúť hore